සඳට හිනැහෙන්න

විකසිත වන

රෑ කුසුම්

නොදනිති

සඳ අයිති

රෑ අහසට බව

Advertisements